หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายนพรุจ พงษ์โสภา พนักงานจ้างเหมาบริการ ออกรับ-ส่ง ผู้ป่วยโรคฟอกไต บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 นำส่งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองชัยภูมิ แห่งที่ 3
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , นายดำเนิน บำรุงศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , ร.ต.อ.พิชัย กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 และ บ้านกกบก หมู่ที่ 3 จำนวน 6 ครอบครัว 6 ถุงยังชีพ
วันที่ 29 เมษายน 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางสาวสุชาดา วิสุทธิเชื้อ ผอ.กองการศึกษา , นางอรวรรณ เพ็ญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 และ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ครอบครัว 4 ถุงยังชีพ
วันที่ 28 เมษายน 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายนพรุจ พงษ์โสภา พนักงานจ้างเหมาบริการ ดำเนินการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด ที่รักษาตัวหาย จาก รพ.สนาม สิริวัณวรี เพื่อกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านขี้เหล็กใหญ่  หมู่ที่ 2 
วันที่ 28 เมษายน 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง, ส.อบต. , อสม , พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ครอบครัว 1 ถุงยังชีพ
 ครม. เคาะเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 100 - 250 บาทต่อเดือน จ่ายตามอัตราขั้นบันได ตกคนละ 700 - 1,250 บาทต่อเดือน เริ่มเมษายน - กันยายน 2565  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มเดือน เม.ย.-ก.ย. 65 วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับราว 10 ล้านคน  สำหรับวงเงินพิเศษที่ผู้สูงอายุจะได้รับอยู่ที่คนละ 100 - 250 บาทตามช่วงอายุ #โดยรัฐบาลจะโอนรวมกับเบี้ยผู้สูงอายุเข้าบัญชีเลย เดือนละ 700 -1,250 บาทต่อคน  สำหรับการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งใหม่ ตามมติที่ประชุม ครม. มีดังนี้ 1. อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท + เงินพิเศษ 100 บาท = 700 บาท 2. อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท + เงินพิเศษ 150 บาท = 850 บาท 3. อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท + เงินพิเศษ 200 บาท = 1,000 บาท 4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท + เงินพิเศษ 250 บาท = 1,250 บาท หมายเหตุ :  ไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มา : มติ ครม. วันที่ 26 เม.ย.2565
โครงการส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล เมื่อวันที่  10 - 13  กุมภาพันธ์  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  จึงมีการยกเว้นการประชุมประชาคมระดับตำบล)  การประชุมประชาคมนี้เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน  ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเล้วเสร็จครบทั้ง 4 หมู่บ้านพร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผน  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1  บ้านโนนกอก  วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2565    หมู่ที่  4  บ้านมอดินแดง  วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2565  หมู่ที่  2  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2565  และหมู่ที่  3  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2565
วันที่ 20 เมษายน 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง , นายดำเนิน บำรุงศร ประธานสภาองค์การบริหารสาวนตำบลรอบเมือง , สมาชก อบต. , อสม พนักงาน อบต. , นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 และ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ครอบครัว 5 ถุงยังชีพ    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 5 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่ประสงค์รับเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2565 ทั้ง 4 หมู่บ้าน
วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นางนลินี  ศรีพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง ร่วมกับ รพ.สต.หนองหลอด และทีมงาน อสม.บ้านโนนกอก ม.1 ได้นำผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ส่งต่อ รพ.ชัยภูมิ เพื่อรักษาต่อเนื่อง จำนวน 1 ราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 17 มีนาคม 2565  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต ถือสมบัติ ผอ.กองช่าง นางอรวรรณ เพ็ญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางจันเพ็ง แคล่วไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงาน อบต.รอบเมือง และ สอบต. ผู้นำหมู่บ้าน นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง บ้านโนนกอก จำนวน 5 ครอบครัว และ บ้านมอดินแดง จำนวน 4 ครอบครัว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 16 มีนาคม 2565 (ช่วงเช้า) นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร นางพินทอง บุญยราช รองนายกอบต. รอบเมือง ผร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายก พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต ถือสมบัติ ผอ.กองช่าง,นางอรวรรณ เพ็ญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ,ส.อบต.,อสม. พนักงาน อบต.นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโตวิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง บ้านโนนกอก จำนวน 3 ครอบครัว     (ช่วงบ่าย) นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร นางพินทอง บุญยราช รองนายกอบต. รอบเมือง ผร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.รอบเมือง มอบถุงยาสามัญประจำบ้าน พร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาโดยนักวิชาการสาธารณสุข อบต.รอบเมือง
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายก อบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้ นายสาลิน ศัพทานนท์ นำรถกู้ชีพ อบต.รอบเมือง ออกบริการประชาชนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก(ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ ม.2 ตำบลรอบมือง) จำนวน 4 ราย โดยมีเด็ก จำนวน 2 ราย และ ผู้ใหญ่ จำนวน 2 ราย จาก บ้านเลขที่ 301 หมู่ 2 นำส่ง ที่ คลีนิก ARI รพ.ชัยภูมิ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้นำชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ร่วมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนสำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน 4 ครัวเรือน ดังนี้ 1.นายสมมุติ ก้อนชัยภูมิ บ้านโนนกอกหมู่1 2. นางทองขัน ชิตชาติ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่2 3. นางสีนวล พัฒนะธีระกุล บ้านกกบก หมู่3 4. นางกลิ่น เพชรเมือง บ้านมอดินแดง หมู่4
  วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกอบต.รอบเมือง ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายก พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา วิสุทธิเชื้อ ผอ.กองการศึกษา,นางจันเพ็ง แคล่วไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.,อสม. พนักงาน อบต.นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้กักตัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโตวิด-19 ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 6 ครอบครัว ประกอบด้วย บ้านขี้เหล็กใหญ่ จำนวน 3 ครอบครัว บ้านมอดินแดง จำนวน 3 ครอบครัว
แนวทางการดูผู้ติดเชื้อ COVID -19 และผู้ที่กักตัว ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง 1. กรณี ค้นหาเชิงรุกในชุมชน หรือ เข้ามารับการตรวจ ATK ที่ รพ.สต. หากตรวจพบผล ATK บวก รพ.สต.คีย์ข้อมูลในระบบส่งให้ รพ.ชัยภูมิ จัดหาเตียงและรถรับผู้ป่วยเข้า รพ. สนามตามระบบ ผู้ป่วยกลับไปที่บ้านตนเอง รอรถโรงพยาบาลมารับ (ไม่ต้องไปตรวจ RT-PCR ที่ รพ.ชัยภูมิ ซ้ำอีก) *** หากประชาชนมีผล ATK บวก ด้วยการตรวจด้วยตนเอง/อสม.เป็นผู้ตรวจ ให้ประสาน รพ.สต.ในพื้นที่เพื่อ ดำเนินการเข้าสู่ระบบการรักษา การรักษา ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนาม 5 วัน จากนั้น กลับมารักษาตัวเองที่บ้าน อีก 5 วัน (เพื่อลด การครองเตียงในโรงพยาบาล) 2. กลุ่มเสี่ยงสูง(HR) คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน 1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการป่วย ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที 2) ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับ ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่มีอาการป่วย ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง - ให้กักตัวที่บ้าน (Home quarantine) เป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง และสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก 3 วัน โดยมีเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคหรือทีม CCRT หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กำกับติดตาม การกักตัวและให้ผู้สัมผัสปฏิบัติตัว ดังนี้ 1. ให้ผู้สัมผัสวัดไข้และสังเกตอาการตนเอง ทุกวันเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจาก วันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่งหากพบว่ามีไข้หรือ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งทีม CCRT ทันที 2 . แยกกักกันที่บ้านตนเอง(homequarantine) สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับ ผู้อื่น แยกห้องนอน ห้ามเดินทางออกจากบ้าน/ที่พัก โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนเป็นเวลา 7 วัน 3. หลังจากกักตัวครบ 7 วัน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน โดยไม่จำเป็น งดไปสถานที่สาธารณะ งดใช้ขนส่งสาธารณะ ที่หนาแน่น แต่สามารถไปทำงาน โดยแยกพื้นที่กับผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด ต่ออีกเป็นเวลา 3 วัน การเก็บตัวอย่าง การตรวจ ATK ให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ หรือ ตรวจด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หรือ 6 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่งกรณีผู้สัมผัสมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจ ซ้ำอีกครั้งในอีก 2 – 3 วัน หากพบติดเชื้อให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย
วันที่ 20 ธันวาคม 2564  เจ้าหน้าที่อบต.รอบเมือง ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ ลงพื้นที่ บ้าน  ม.1,2,3,4 เพื่อเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูล  ในการวางแผน แก้ไขปัญหา  ติดตาม และประเมินผล ขจัดปัญหาความยากจน ทุกช่วงวัย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเมือง นำถุงยังชีพมอบให้ครอบครัวผู้เสี่ยงสูงจากการระบาดของโควิด-19 บ้านกกบก จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมีผู้กักตัวทั้งหมด จำนวน 2 คน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างกักตัว 14 วัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย นายประจักร  ภักดีแก้วประธานศูนย์ LTC  นางพินทอง บุญยราช รองนายก ผู้ใหญ่บ้านขี้เหล็กใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านมอดินแดง อาสาสมัครบริบาลทั้ง 2 ท่าน และเจ้าหน้า อบต.รอบเมือง เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และมอบแพมเพิลสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย มอบนมสำหรับผู้ป่วยฟอกไต จำนวน 1 ราย
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการกู้ยิมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ หรือโทร 044 056 550

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.230.152.133
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,101,044

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.