หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 2425 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 เมษายน 2567
หัวข้.อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์ เงินเพิ่มของผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) ครั้งแรกจ่ายวันที่ 19 ก.ค.65 สำหรับ 4 เดือน เม.ย.-ก.ค.65 (ย้อนหลัง) อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ" - อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน รวม 400 บาท - อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน รวม 600 บาท - อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน รวม 800 บาท - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน รวม 1000 บาท -ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65 - ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จ่ายวันที่ 19 ก.ย.65 โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายน 65 จะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ" - อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน - อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน - อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  งานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจวัดกลุ่มปั้นเตาและต่ออายุใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นางสาววนิดา ไตรสูงเนิน บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4
วันที่ 25 มิ.ย.65  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์  นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้  นางพินทอง บุญยราช รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีนายประจักร ภักดีแก้ว  รองนายก อบต.รอบเมือง  นายดำเนิน  บำรุงศร ประธานสภา   และสมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ศาลาSML หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1ละลายพฤติกรรมโดยการร้องเพลงและเต้นเช่น เพลงชัยภูมิ เพลงโอ่งแก้ว กะลา กะละมัง 2กิจกรรมสายใยรักครอบครัว 3กิจกรรมบอกพฤติกรรมตามอายุ 4.แจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว 5.ให้ความรู้ พรบ.ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้รับประสานจาก นางมิ่งขวัญ เปล่งวรรณ์ อาสาบริบาลตำบลรอบเมือง ให้ออกรับ-ส่ง ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง รับบริการจาก รพสต.หนองหลอด และนำส่งที่บ้านผู้ป่วย บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ผู้ปฏิบัติงาน 1.นายพรุจ พงษ์โสภา พนักงานจ้างเหมาบริการ 2.นางมิ่งขวัญ เปล่งวรรณ์ อาสาบริบาลตำบลรอบเมือง
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายประจักร  ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเมือง นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และ ร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย นางจันเพ็ง  แคล่วไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลอด ได้ร่วมมอบ ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และ สเปรย์กำจัดแมลง ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประจำหมู่บ้าน เพื่อออกแจกจ่ายตามครัวเรือนพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน  
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลรอบเมือง ประจำปี 2565 กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่2 ณ ศาลาSML หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต
รายงานการประชุมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เรื่อง พนักงานดีเด่นประจำปี 2564 ห้วงเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ผู้มีจิตอาสาและมีความเสียสละปฏิบัติหน้าที่ร่วมเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประกาศเกียรติบัตรฉบับนี้แสดงว่า นางนลินี ศรีพล เป็นพนักงานดีเด่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประกาศเกียรติบัตรฉบับนี้แสดงว่า นางสาวสุชาดา วิสุทธิเชื้อ เป็นพนักงานดีเด่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของ คนพิการ
ประชาสัมพันธ์ สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง การบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนาวยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย คุณหมอ รพสต.หนองหลอด และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยบ้านมอดินแดง บ้านเลขที่ 858/16 ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมตัดไหมแผลผ่าตัด และ ฉีดวัคซีน(โควิด-19) เข็มที่ 1 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง
สรุปแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมและต้องปฏอบัติตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 44.210.99.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,175,926

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

ร้องเรียนการทุจริต
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.