องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
ฝ่ายสภา
คณะผู้บริหาร
สายตรงนายก
สายตรงปลัด
ข้อมูลการติดต่อ
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติต่าง ๆ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
เลือกตั้ง 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายด้านความปลอดภัย
หัวข้อหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
การบริการขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
รายงานผลการดำเนินงาน
กำหนดระยะเวลาการให้บริการ
ประกาศกำหนดเวลาการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
รายงานงบทดลอง-งบรับจ่าย
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
จรรยาข้อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2564
โครงสร้างองค์กร
แผนที่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนอัตรากำลัง3ปี
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อหลัก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน จำนวน 39 กระบวนงาน
แบบฟอร์มขอรับข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สร้างความรับรู้สู่ชุมชน
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบ
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
โครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
พรบ.อบต.
สื่อ ประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ข้อมูลรายชื่อผู้เสียภาษี
ข้อมูลถนน
ทะเบียนผู้ใช้น้ำ
ข้อมูลเด็ก
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ข้อมูลคนพิการ
คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
ข้อมูลสภาพปัญาหาน้ำเสียในพื้นที่
ข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
โครงการวางและจัดทำผังเมือง
เพจ อบต.รอบเมือง
แบบระเมินความพึงพอใจ
แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค
สถิติผู้ใช้บริการขอน้ำอุปโภค
มาตรการประหยัดพลังงาน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (ศูนย์ LTC)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,335,625

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.