ข้อมูลสภาฯ
สายตรงผู้บริหาร
งบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
ข้อมูลการลงทุน
หัวข้อหลัก
คู่มือสำหรับประชาชน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลสภาฯ
ฝ่ายสภา
สายตรงผู้บริหาร
งบประมาณรายจ่าย
งบแสดงการเงิน ปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติต่าง ๆ
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
การบริการขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
รายงานผลการดำเนินงาน
กำหนดระยะเวลาการให้บริการ
ประกาศกำหนดเวลาการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพิ่มแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
รายงานงบทดลอง-งบรับจ่าย
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
จรรยาข้อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2564
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลการลงทุน
หัวข้อหลัก
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน จำนวน 39 กระบวนงาน
แบบฟอร์มขอรับข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สร้างความรับรู้สู่ชุมชน
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
โครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
พรบ.อบต.
สื่อ ประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ข้อมูลรายชื่อผู้เสียภาษี
ข้อมูลถนน
ทะเบียนผู้ใช้น้ำ
ข้อมูลเด็ก
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ข้อมูลคนพิการ
คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
ข้อมูลสภาพปัญาหาน้ำเสียในพื้นที่
ข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
โครงการวางและจัดทำผังเมือง
เพจ อบต.รอบเมือง
แบบระเมินความพึงพอใจ
แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.208.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,024,076

ข้อมูลสำหรับประชาชน
ลิงค์ต่างๆ
แบบฟอร์มการให้บริการ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10   Fax : 0-44817145 ต่อ 18
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.