องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ พร้อมด้วยรองนายก เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต.ทั้ง 4 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ท่านกำนันตำบลรอบเมือง ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ครั้งที่ 2) เป็นจำนวนเงินครัวเรือนละ 3000 บาท จำนวน 4 ครัวเรือน และจิตอาสาร่วมทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านเรือนให้ให้ครัวเรือนยากจน ดังนี้ นายสมมุติ ก้อนชัยภูมิ ม.1 นางทองขัน ชิตชาติ ม.2 นางสีนวล พัฒนะธีระกุล ม.3 และนางกลิ่น เพชรเมือง ม.4
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายก อบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 3 ณ ศาลาSML หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.ให้ความรู้การทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆในเรื่องของกัญชา 3.กิจกรรมฟ้อนรำและการแสดงพื้นบ้าน 4. เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านหนองหลอดมาให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ประชาสัมพันธ์ เงินเพิ่มของผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) ครั้งแรกจ่ายวันที่ 19 ก.ค.65 สำหรับ 4 เดือน เม.ย.-ก.ค.65 (ย้อนหลัง) อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ" - อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน รวม 400 บาท - อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน รวม 600 บาท - อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน รวม 800 บาท - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน รวม 1000 บาท -ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65 - ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จ่ายวันที่ 19 ก.ย.65 โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายน 65 จะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ" - อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน - อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน - อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  งานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจวัดกลุ่มปั้นเตาและต่ออายุใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นางสาววนิดา ไตรสูงเนิน บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4
วันที่ 25 มิ.ย.65  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์  นายก อบต.รอบเมือง มอบหมายให้  นางพินทอง บุญยราช รองนายก อบต.รอบเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีนายประจักร ภักดีแก้ว  รองนายก อบต.รอบเมือง  นายดำเนิน  บำรุงศร ประธานสภา   และสมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ศาลาSML หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1ละลายพฤติกรรมโดยการร้องเพลงและเต้นเช่น เพลงชัยภูมิ เพลงโอ่งแก้ว กะลา กะละมัง 2กิจกรรมสายใยรักครอบครัว 3กิจกรรมบอกพฤติกรรมตามอายุ 4.แจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว 5.ให้ความรู้ พรบ.ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้รับประสานจาก นางมิ่งขวัญ เปล่งวรรณ์ อาสาบริบาลตำบลรอบเมือง ให้ออกรับ-ส่ง ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง รับบริการจาก รพสต.หนองหลอด และนำส่งที่บ้านผู้ป่วย บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ผู้ปฏิบัติงาน 1.นายพรุจ พงษ์โสภา พนักงานจ้างเหมาบริการ 2.นางมิ่งขวัญ เปล่งวรรณ์ อาสาบริบาลตำบลรอบเมือง
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มอบหมายให้ นายประจักร  ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเมือง นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และ ร.ต.อ.พิชัย  กุลแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมด้วย นางจันเพ็ง  แคล่วไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลอด ได้ร่วมมอบ ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และ สเปรย์กำจัดแมลง ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประจำหมู่บ้าน เพื่อออกแจกจ่ายตามครัวเรือนพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน  
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลรอบเมือง ประจำปี 2565 กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่2 ณ ศาลาSML หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,335,584

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.