หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3031 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
หัวข้.อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  จัดฝึกอบรมโครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  ที่อาคารศูนย์ผู้สูงอายุตำบลรอบเมือง  หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  40  คน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  นายกธนารักษ์  บุญเพชรรัตน์  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมืองชัยภูมิ , องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมรับมือภัยพิบัติ  การแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ   การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  การป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  มีกิจกรรม ดังนี้ 1.วิทยากรจาก พมจ.ชย.บรรยายเรื่องสิทธิและสวัสดิการ ข้อกฎหมายต่างๆ สำหรับคนพิการ  -การยื่นทำบัตรคนพิการ  -เงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ -เงินสงเคราะห์คนพิการ -การจ้างงานสำหรับคนพิการ -ล่ามภาษามือ -แนะนำ แอฟพลิเคชั่น PWD สำหรับบัตรคนพิการ  2.พยาบาลวิชาชีพ จาก รพ.สต.บ้านหนองหลอด   บรรยายเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  3.ครูจาก กศน.ตำบลรอบเมือง ฝึกอาชีพการทำกิ๊บและเข็มกลัด จากเศษผ้าเหลือใช้
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์  มอบหมายให้ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางพินทอง บุญยราช ประธานสภาฯ นายดำเนิน บำรุงศร เลขานุการนายก รตอ.พิชัย กุลแพง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สมาชิกอบต.หมู่1 บ้านโนนกอก นางคำหล่า ศรีหาพล สมาชิกอบต.หมู่ 2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ นางศุภวรรณ วรรณพงษ์  ร่วมมอบเก้าอี้สุขา สำหรับผู้สูงอายุที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหวจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขงมนุษย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางศรี เชื้อโพนทอง อายุ 76 ปีบ้านเลขที่ 229 หมู่1 บ้านโนนกอก 2. นายบุญมี พรมสามีอายุ78 ปี บ้านเลขที่ 407 หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็กใหญ่
กองสวัสดิการสังคม แจ้งประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
อบต.รอบเมือง  ดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยตั้งจุดบริการประชาชนที่โค้งปลัดสุพรม  บ้านโนนกอก ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  2565  ถึง  วันที่  4  มกราคม  2566  โดยมี อปพร.ประจำจุดบริการประชาชน  ผลัดละ 3 นาย (ผลัดเช้า เวลา 06.00 -18.00 น.  ผลัดเย็น  เวลา  18.00  -  06.00 น.)
วันที่ 18 ธันวาคม 2565  งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ. ศูนย์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรอบเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติดในชุมชน 3. เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพตามนโยบายของรัฐบาล 4. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดทำโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน "เยี่ยมยามถามข่าว" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 ต.รอบเมือง และบูรณาการร่วมกับการประชุมสานสัมพันธ์ท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อเปิดเป็นเวทีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาตำบลไปด้วยกัน พร้อมทั้งรับทราบ นโยบายการบริหารงานและโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปี 2566 โดยมีกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการต่าง ๆ เช่น กศน.ตำบล เข้าร่วมในการสัญจรในครั้งนี้ พร้อมทั้งแจ้งแนวเขตตำบลตาม พรบ.จัดตั้ง และแนวเขตตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพื้นที่มีคลาดเคลื่อนตามข้อเท็จจริง อบต.ก็จะดำเนินการประสานตำบลใกล้เคียงเพื่อจัดทำแนวเขตให้ถูกต้อง
วันที่ 2 ธันวาคม 2565​ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกองคลัง ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ทั้ง 4 หมู่บ้าน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการส่เสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วันที่  29  พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  โดยจัดประชุมที่ศาลากลางบ้าน บ้านโนนกอก  หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  ที่สาธารณะโค้งปลัดสุพรม  เป็นเขตปกปักรักษาทรัพยากร  และยินดีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2566 -2570)  ระหว่างวันที่  10 - 13  กุมภาพันธ์  2565  โดยมีกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาตำบลรอบเมือง  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ซึ่งจัดประชุมประชาคมที่ศาลากลางบ้านแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้  วันที่  10  กุมภาพันธ์  2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้านบ้านโนนกอก  หมู่ที่  1  วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้านบ้านมอดินแดง  หมู่ที่  4  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้านบ้านขี้เหล็กใหญ่  หมู่ที่ 2  และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้าน บ้านกกบก หมู่ที่ 3
วันที่  22  พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2566  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  โดยมี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมเป็นกรรมการ  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2566  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
วันที่  6  พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน หรือ “เยี่ยมยาม ถามข่าว ประจำปีงบประมาณ  2566  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนใน  ณ  ศาลา SML บ้านขี้เหล็กใหญ่  หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีผู้นำหมู่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2  หัวหน้าคุ้ม  ส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวน 70  คน
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนา(กิจกรรมการสานตะกร้า/การออกแบบผลิตภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 13 กันยายน 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยนายประจักร  ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานในพิธี ในการดำเนินโครงการนั่น มีกลุ่มเป้าหมายโดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร , ผู้ประกอบการร้านแผงลอย , ผู้ประกอบการร้านขายของชำ , อสม. , ผู้บริโภค มีวัตุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร 2.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารสามารถพัฒนาร้านให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 3.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายของชำมีความรู้ในการเก็บดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้าและสามารถดูวันเดือนปีที่หมดอายุได้ 4.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและสามารถอ่านวันเดือนปีที่หมดอายุได้ 5.เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอเชิญชวนประชาชน บ้านกกบก หมู่ที่ 3 และที่อยู่ในเขตตำบลรอบเมือง ร่วมอบรมโครงการตำบลรอบเมืองสะอาด สมาร์ท 3 ดี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำวิธีการกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการขยะได้ โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรม ณ ศาลาวัดบ้านกกบก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.215.16.238
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,354,207

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
379 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.