หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
หัวข้.อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ  
วันที่ 30 เมษายน 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 3 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. บรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพ 9 ด้าน โดย นายแพทย์อุดมโชค  อินทรโชติ  รองผู้อำนายการโรงพยาบาลชัยภูมิด้านปฐมภูมิ 2.กายบริหาร ท่าที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ 3. บริหารสมอง ทดสอบความจำ โดยให้จำภาพที่เห็น 4 ภาพ  4. กาต่อบล็อก ตามภาพที่แสดง  5.บริหารร่างกายและสมอง ด้วย ตาราง 9 ช่อง   
สำนักปลัด งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของโฟลิก เอซีด (วิตามิน B9)
วันที่ 14 เมษายน 2567  เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจครัวเรือนที่ประสบภัย พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำสำหรับบริโภคให้กับครัวเรือนที่ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 619 หมู่ 2 ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โครงการส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  ในระหว่างวันที่  21 -22 มีนาคม  2567  โดยในวันที่  21  มีนาคม  2567  ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคม ที่ศาลากลางบ้าน บ้านกกบก หมู่ที่  3  มีประชาชนเข้าร่วมประชุมจำนวน  75  คน  และวันที่  22 มีนาคม  2567  ประชุมประชาคม 1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม   :  การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน  เพื่อเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาตำบล  (พ.ศ. 2566 -2570)  2.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  :  มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม  เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาหมู่บ้าน อันนำไปสู่แผนพัฒนาตำบล  ประกอบไปด้วย  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนประชาคม  และตัวแทนคุ้มต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง  3.ผลจากการมีส่วนร่วม   :  ที่ประชุมได้นำเสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตำบล  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่ การก่อสร้างถนนคอนกรีต  การขยายไฟฟ้าสาธารณะให้กับครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  การขยายเขตน้ำประปาให้กับครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้  ซึ่งที่ประชุมแต่ละหมู่บ้านได้นำเสนอ  และรับทราบและเข้าใจวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงาน  และเหตุผลความจำเป็นของตำบล เช่น  การจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์  โดยเน้นให้มีผู้ใช้ประโยชน์มากที่สุด เช่น การทำถนนคอนกรีต  ต้องมีผู้สัญจรมาก  ไม่ใช่จัดทำแล้ว มีครัวเรือนใช้ไม่กี่ครัวเรือน   4.การนำผลจาการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน  :  โดยสรุปแล้ว  ประชาชนเสนอให้บรรจุโครงการด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้กับประชาชน เนื่องจากตำบลรอบเมือง เป็นตำบลรองรับการขยายตัวของเขตชุมชนเทศบาลเมือง ทำให้มีการขยายครัวเรือนออกมาพื้นที่ตำบลรอบเมืองมากขึ้นทุกปี ทุกปี  และองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ก็จะนำโครงการที่ประชาชนได้เสนอ นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาตำบล  เพื่อพิจารณาบรรจุไว้แผนพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2566 -2570)  เพิ่มเติมครั้งที่  1/2567  และเมื่อมีในแผนพัฒนาตำบลแล้ว  จะมีการพิจารณานำโครงการนั้น ๆ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เป็นลำดับต่อไป
อบต.รอบเมือง ดำเนินการจัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ในวันที่ 21 มี.ค. 67 ณ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2  ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. ละลายพฤติกรรม โดยการร้องเพลงประกอบท่าทาง เพลง ชัยภูมิ 2.ให้ความรู้ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) 3. ให้ความรู้ เรื่องการเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อพบเห็นปัญหาสังคม 4. การดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงการระบาดของไวรส โคโรน่า 2019 5. การดูแลสุขภาพ เมื่อถึงวัยสูงอายุ 6.การให้ความรู้ เรื่อง ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ด้านที่พักอาศัยและเครื่องนุ่มห่ม 7.การออกกำลังกาย ท่าที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ  
กองสวัสดิการสังคม ขอประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การฝึกยกระดับฝีมือ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 27 หลักสูตร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง หลักสูตรละ 20 คน/รุ่น สนใจติดต่อได้ที่ 087-9864298 คุณพรวดี (อิ๋ว) รายละเอียดตามประกาศของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 กองคลังออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมดังนี้ 1. การตรวจสุขภาพ 2. กายบริหารท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้พิการ 3.การใช้สิทธิและสวัสดิการของผู้พิการในสถานพยาบาลแห่งรัฐ 4.การทำบัตรคนพิการ 5.ให้ความรู้การขอกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ 6.การฝึกอาชีพทำลูกประคบจากสมุนไพร
วันที่ 25 มกราคม 2567 นายธนารักษ์  บุญเพชรรัตณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกัน เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ รองนายก อบต.รอบเมือง ประธานสภา สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองหลอด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และนักวิชาการสาธารณสุข ลงพื้นที่บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง เพื่อติดตามกรณีจะส่งเด็กกลับมาอยู่กับครอบครัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายก อบต.รอบเมือง และ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 1 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. บรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1.โภชนาการ 2.การเคลื่อนไหว 3.สุขภาพช่องปาก 4.สมองดี 5.ความสุข 6. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 2. การบริหารร่างกาย ในท่าที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ 3.วิธีบริหารสมอง 4.จับฉลากมอบของขวัญวันปีใหม่
ขออนุญาตประชาสัมพธ์ บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (CiTizen Portal) แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ  
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.รอบเมือง ได้ดำเนินโครงการตำบลรอบเมืองสะอาด สมาร์ท 3 ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สถานที่ ณ บริเวณบ้าน คุณอุดมลักษณ์  ประวัติ คุ้มอุดมสุข หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และผู้นำชุมชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคติดต่อมาสู่ชุมชนที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ มาใช้ได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง (จัดทำถังขยะเปียก)
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วัดบ้านกกบก หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ ตรวจสอบได้
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์  กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่1) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็กใหญ่ หลังเก่า) หมุ่ที่2 ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ตังแต่เวลา 08.30น. เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ​ ปี 2565
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 29 ธันวาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4481 1343 ต่อ 13 หรือ เพจFacebook สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิและศุนย์คุ้มครองผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ เพจใหม่

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.179.41
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,353,592

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
379 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.