หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 2425 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 เมษายน 2567
หัวข้.อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
งานสาธารณสุข ร่วมกับประชาชนในเขตตำบลรอบเมือง ทำกิจกรรมครัวเรือนนำร่องคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน ทั้งหมด 4 หมู่บ้านในเขตตำบล        รอบเมือง  
งานสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกให้กับประชาชนในเขต   ตำบลรอบเมือง  
งานสาธารณสุข ขอประชาสัมพัธ์การจัดเก็บขยะมูลฝอย ไปจนถึงการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตำบลรอบเมือง
งานสาธารณสุข ขอเสนอสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ในการรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเป็นการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งการลดปริมาณขยะเปียกหรือเศษอาหารที่มีปริมาณน้ำหนักมากที่สุด จะช่วยลดปัญหากลิ่นน้ำเสียจากการเก็บขนขยะ    
งานสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับนัก้รียนโรงเนรียนบ้านโนนกอก เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง    ที่เกิดจากการบริโภคอาหาร น้ำ น้ำแข็งที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย            
งานสาธาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลอด       ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระยะเริ่มแรกของชีวิต จึงจัดทำโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเด็กไทยแข็งแรง เก่งดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสามารถพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่คนไทย 4.0 ในอนาคตต่อไป              
วันที่ 1 กันยายน 2565 งานสาธารรสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็กใหญ่        
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินการลงพื้นมี่พ่นหมอกควันกำจัด     ยุงลายที่เป็นพาหนะของการเกิดโรคไข้เลือดออก ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลรอบเมือง  ทั้งหมด 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็กใหญ่ 2. โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ        
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์  นายก อบต.รอบเมือง และ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน  ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่เสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 4 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
 ???????? งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายขับเคลื่อนดำเนินงานกำจัดโรงไวรัสตับอักเสบ และส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา ในกรณีตรวจพบการติดเชื้อ ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในบัญชียาหลักแห่งชาติและสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลรักษาให้มีความสอดคล้องในการดำเนินงานในปัจจุบันสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้านเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการตรวจสอบคัดกรองและการรักษาได้อย่างครอบคลุม       งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรที่สนใจเข้ารับการคัดกรองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกสิทธิ ????????????????????‍⚕
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในครอบครัว
กองการการศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี พ.ศ. 2566  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่
วันที่ 11 เมษายน 2566 กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดย อสม.ตำบลรอบเมือง 2.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลอด ได้บรรยายการดูแลตนเองในภาวะอากาศร้อน ที่จะก่อให้เกิดโรค ฮีทสโตรก และการรับประทานยาต่างๆอย่างถูกวิธี 3.มอบรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี โดย นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 4.การแข่งขันปิดตาตีปิ๊บ 5.การแข่งขันดูดนม 6.การแข่งขันปิดตาแต่งหน้า 7.การแข่งขันปิดตาเป่าแป้งกินนม 8.ร่วมกิจกรรมรำวง
วันที่25 มีนาคม 2566 นายกธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์  มอบหมายให้ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางพินทอง บุญยราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.ละลายพฤติกรรมโดยการร้องเพลง แก้ว กะลา ขัน โอ่ง 2.บรรยายและให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 3. มีการแบ่งกลุ่ม เพื่อให้เด็กๆได้แสดงความคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัว  4. กิจกรรมแสดงความรักกับคนในครอบครัว
วันที่ 29 มีนาคม 2566  เวลา 15.30 น. นายธีระชัย  แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยม มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ คณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566  นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  รับมอบใบประกาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการเกณฑ์การประเมิน EHA   (Environmental Health Accreditation)  การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง งานด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสมบัติ  ไตรศักดิ์   ในการประชุมประจำเดือน ณ ศาลากลางจังหวัด ชัยภูมิ

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 44.210.99.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,176,235

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

ร้องเรียนการทุจริต
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.