หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดทำโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน "เยี่ยมยามถามข่าว" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 ต.รอบเมือง และบูรณาการร่วมกับการประชุมสานสัมพันธ์ท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อเปิดเป็นเวทีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาตำบลไปด้วยกัน พร้อมทั้งรับทราบ นโยบายการบริหารงานและโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปี 2566 โดยมีกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการต่าง ๆ เช่น กศน.ตำบล เข้าร่วมในการสัญจรในครั้งนี้ พร้อมทั้งแจ้งแนวเขตตำบลตาม พรบ.จัดตั้ง และแนวเขตตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพื้นที่มีคลาดเคลื่อนตามข้อเท็จจริง อบต.ก็จะดำเนินการประสานตำบลใกล้เคียงเพื่อจัดทำแนวเขตให้ถูกต้อง
วันที่ 2 ธันวาคม 2565​ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกองคลัง ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ทั้ง 4 หมู่บ้าน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการส่เสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วันที่  29  พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  โดยจัดประชุมที่ศาลากลางบ้าน บ้านโนนกอก  หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  ที่สาธารณะโค้งปลัดสุพรม  เป็นเขตปกปักรักษาทรัพยากร  และยินดีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2566 -2570)  ระหว่างวันที่  10 - 13  กุมภาพันธ์  2565  โดยมีกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาตำบลรอบเมือง  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ซึ่งจัดประชุมประชาคมที่ศาลากลางบ้านแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้  วันที่  10  กุมภาพันธ์  2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้านบ้านโนนกอก  หมู่ที่  1  วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้านบ้านมอดินแดง  หมู่ที่  4  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้านบ้านขี้เหล็กใหญ่  หมู่ที่ 2  และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  จัดประชุมที่ศาลากลางบ้าน บ้านกกบก หมู่ที่ 3
วันที่  22  พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2566  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  โดยมี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมเป็นกรรมการ  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2566  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565​ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกองคลัง ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ทั้ง 4 หมู่บ้าน
วันที่  6  พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน หรือ “เยี่ยมยาม ถามข่าว ประจำปีงบประมาณ  2566  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนใน  ณ  ศาลา SML บ้านขี้เหล็กใหญ่  หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีผู้นำหมู่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2  หัวหน้าคุ้ม  ส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวน 70  คน
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 10 ตุลาคม 2565​ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ทั้ง 4 หมู่บ้าน และ งานสาธารณสุข ออกเก็บข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ หลังน้ำท่วม
วันที่ 13 กันยายน 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยนายประจักร  ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นประธานในพิธี ในการดำเนินโครงการนั่น มีกลุ่มเป้าหมายโดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร , ผู้ประกอบการร้านแผงลอย , ผู้ประกอบการร้านขายของชำ , อสม. , ผู้บริโภค มีวัตุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร 2.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารสามารถพัฒนาร้านให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 3.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายของชำมีความรู้ในการเก็บดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้าและสามารถดูวันเดือนปีที่หมดอายุได้ 4.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและสามารถอ่านวันเดือนปีที่หมดอายุได้ 5.เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอเชิญชวนประชาชน บ้านกกบก หมู่ที่ 3 และที่อยู่ในเขตตำบลรอบเมือง ร่วมอบรมโครงการตำบลรอบเมืองสะอาด สมาร์ท 3 ดี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำวิธีการกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการขยะได้ โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรม ณ ศาลาวัดบ้านกกบก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอเชิญชวนประชาชน บ้านกกบก หมู่ที่ 3 และที่อยู่ในเขตตำบลรอบเมือง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในครัวเรือน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรม ณ ศาลาวัดบ้านกกบก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด นำโดย นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารสาวนตำบลรอบเมือง นายประจักร ภักดีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นางพินทอง บุญยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายดำเนิน บำรุงศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (คณะผู้บริหาร) ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต  ถือสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง นายปฏิภาณ แจ้งยุบล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และพนักงาน อบต. ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้าน ขวัญใจ คาราโอเกะ หมู่ที่ 2 เพื่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ และ ลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการ ซ่อมรถ หมู่ที่ 4 เพื่อขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ พร้อมด้วยรองนายก เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต.ทั้ง 4 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ท่านกำนันตำบลรอบเมือง ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ครั้งที่ 2) เป็นจำนวนเงินครัวเรือนละ 3000 บาท จำนวน 4 ครัวเรือน และจิตอาสาร่วมทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านเรือนให้ให้ครัวเรือนยากจน ดังนี้ นายสมมุติ ก้อนชัยภูมิ ม.1 นางทองขัน ชิตชาติ ม.2 นางสีนวล พัฒนะธีระกุล ม.3 และนางกลิ่น เพชรเมือง ม.4
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายก อบต.รอบเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 3 ณ ศาลาSML หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.ให้ความรู้การทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆในเรื่องของกัญชา 3.กิจกรรมฟ้อนรำและการแสดงพื้นบ้าน 4. เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านหนองหลอดมาให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ประชาสัมพันธ์ เงินเพิ่มของผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) ครั้งแรกจ่ายวันที่ 19 ก.ค.65 สำหรับ 4 เดือน เม.ย.-ก.ค.65 (ย้อนหลัง) อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ" - อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน รวม 400 บาท - อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน รวม 600 บาท - อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน รวม 800 บาท - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน รวม 1000 บาท -ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65 - ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จ่ายวันที่ 19 ก.ย.65 โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายน 65 จะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ" - อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน - อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน - อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  งานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจวัดกลุ่มปั้นเตาและต่ออายุใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นางสาววนิดา ไตรสูงเนิน บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.230.152.133
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,101,539

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.